bouwmaterialen

Elk jaar opnieuw wordt door middel van Earth Overshoot Day een indringende boodschap gegeven aan de wereld. We gebruiken als mensen namelijk meer natuurlijke grondstoffen dan de Aarde kan genereren. Dit kan voor onze toekomst aanzienlijke gevolgen hebben. Wanneer we op de huidige manier door blijven gaan met onze primaire grondstoffen is de kans ontzettend groot dat de aankomende generaties onder meer niet langer over de mogelijkheid zullen beschikken om huizen te bouwen. Omwille van deze reden wordt er (ook) binnen de bouwsector naar oplossingen gezocht. Een deel van deze oplossing zou terug te vinden kunnen zijn in het gebruik van andere, meer duurzame bouwmaterialen. Alles wat je daarover graag wil weten ontdek je in dit blogartikel.

Waarom bouwen met natuurlijke bouwmaterialen? 

Er kunnen verschillende redenen worden aangehaald waarom het interessant kan zijn om te bouwen met natuurlijke bouwmaterialen. Mogelijk de voornaamste reden van allemaal heeft betrekking tot het realiseren van een verduurzaming van de Nederlandse bouwsector. Hier speelt biobased bouwen ongetwijfeld een cruciale rol in. De nieuwe Europese duurzaamheidsnorm EN15804+A2 heeft (nog) meer de focus gelegd op de opslag van CO2 in biobased bouwproducten. Een andere belangrijke reden is terug te vinden in het feit dat bouwen op deze manier zorgt voor een aanzienlijk lagere milieubelasting. Dit niet alleen tijdens het bouwen van het pand, maar ook tijdens de verdere levensduur. Een lage(re) milieubelasting heeft als resultaat dat de natuur zich beter kan herstellen waardoor er een gezonder leefmilieu kan worden gecreëerd.

Eén van de belangrijkste oplossingen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen 

Het is mooi dat Nederland ambitie durft te tonen op het gebied van klimaatdoelstellingen, maar er is nog een lange weg te gaan. In het bijzonder de klimaatdoelstellingen voor een duurzame gebouwde omgeving blijken zeer ambitieus te zijn. Gelukkig zijn er verschillende oplossingen voorhanden die deze doelstelling realiseerbaar maken. Het gaat hierbij dan onder meer om het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen en systemen. Voor deze materialen geldt dat ze zoals de naam al aangeeft uiteraard hun oorsprong vinden in de natuur. Het betreft hier materialen welke zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Voor deze grondstoffen zoals met name hout, vlas en stro geldt dat ze over de mogelijkheid beschikken om op relatief korte termijn terug te groeien. Bovendien zijn ze ook opnieuw te gebruiken in hun bestaande vorm.

Veelvuldiger gebruik van houten gebouwen

Dat er steeds meer interesse is in het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen blijkt ook uit het veelvuldiger gebruik van houten gebouwen. De komst van dragende elementen heeft wat dit betreft een enorme meerwaarde gecreëerd. Een voorbeeld van zo’n dragend element is cross laminated timber. Deze heeft gezorgd voor een zeer belangrijke ontwikkeling binnen een markt die zich voorheen vooral richtte op bijvoorbeeld de houtskeletbouw. Ondanks het enorme potentieel waar duidelijk sprake van is kan er worden vastgesteld dat er nog altijd een behoorlijke onzekerheid heerst bij de marktpartijen. Deze onzekerheid heeft onder meer als gevolg dat investeringen achterblijven. Dit is meteen ook de belangrijkste reden waarom het belangrijk is dat er onderzoek wordt gevoerd naar de optimalisatie van bouwelementen voor gebouwen die voor een gedeelte of mogelijks zelfs volledig uit hout worden vervaardigd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *